List of OBUCHI's serifs

謹賀新年 - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

nanzonetnanzonet
ロボットだから マシンだか... - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

zzteralinzzteralin
おれことばしゃべれねえだ - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

yota0219yota0219
おでん はじめました - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

nanzonetnanzonet
完売しました - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

nanzonetnanzonet
GAME  OVER - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

nanzonetnanzonet
勝ち越し - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

nanzonetnanzonet
アウト?セ|フ? - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(1)

nanzonetnanzonet
 紙は芯だ - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

nanzobossnanzoboss
田中眞紀子殿お陀仏でなく死... - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

zzbeenzzzbeenz
娘は、いくつになっても娘。 - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

tea_cuptea_cup
  歩蹴 - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

kail08kail08
 ぬるぽ? - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

shogo2469shogo2469
 平 成  >  泉 - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

pmintpmint
行く年  来る年 - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

nanzonetnanzonet
独裁主義 - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(1)

FernandesFernandes
 満員御礼 - OBUCHI - Hatena Serif
Input serif
GoodJob(0)

nanzonetnanzonet